x

Regulamin Konkursu ,,Styropianowy konkurs”

Regulamin konkursu “Styropianowy konkurs”

 • 1
 1.  Niniejszy Regulamin określa warunki, na jakich odbywa się konkurs pod nazwą „Styropianowy konkurs”.
 2.  Konkurs jest organizowany na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej na stronie serwisu Facebook.com pod adresem: https://www.facebook.com/KnaufMag/?fref=ts („fan page”).
 3.  Konkurs jest prowadzony za pomocą Fanpage’u Knaufmag na terenie Polski.
 4.  Organizatorem Konkursu i fundatorem nagród jest firma Knauf Sp. z o.o. ul. Światowa 25, 02-229 Warszawa,  NIP: 521-10-03-423   REGON: 010765380, Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy KRS 0000036059,  RBS Bank (Polska) S.A. 04167000040000643991157859 zwana dalej „Organizatorem”.
 5.  Obsługę Konkursu w imieniu i na rzecz Organizatora zapewnia Mediapolis Sp. z o.o., z siedzibą w Warszawie (01-523) przy ul. Śmiała, wpisaną do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000129134, REGON: 016233111, NIP: 526-24-00-737, zwany dalej „Koordynatorem”.
 • 2
 1.  Konkurs trwa w dniach 19.10-26.10.2016. Warunkiem udziału w konkursie jest: zamieszczenie pod postem konkursowym odpowiedzi na dwa pytania:
 2. Która cecha styropianu ociepleniowego jest dla Ciebie najważniejsza i dlaczego?
 3. W jaki sposób ocieplasz swoje wnętrza jesienią?

Dopuszcza się również przedstawienie odpowiedzi na wyżej postawione pytania konkursowe w postaci: zdjęcia lub rysunku.

Zdobywcami nagród zostaną 3 osoby, których odpowiedzi okażą się najciekawsze. Wyboru Laureatów dokona Komisja Konkursowa.

 1.  W każdy dzień trwania Konkursu (czyli odpowiednio: 19.10-26.10.2016) każdy uczestnik może wysłać tylko jedno zgłoszenie, w formie określonej w Regulaminie. Nie ma możliwości modyfikacji przesłanego zgłoszenia konkursowego.
 2.  Każde zgłoszenie konkursowe bierze udział Konkursie.
 • 3

Osoby niepełnoletnie biorą udział w Konkursie za zgodą rodzica lub opiekuna prawnego.

 1.  Uczestnikami Konkursu nie mogą być pracownicy ani osoby pozostające w stosunku zlecenia lub w innym stosunku prawnym, do którego stosuje się przepisy o zleceniu z Organizatorem oraz Koordynatorem Konkursu oraz członkowie rodzin wskazanych osób, aż do drugiego stopnia pokrewieństwa.
 2.  Dokonanie zgłoszenia konkursowego jest równoznaczne z akceptacją warunków zapisanych w Regulaminie.
 3.  Zgłoszenia będą weryfikowane pod względem poprawności i zgodności z Regulaminem.

 

 • 4
 1.  Nagroda: 3 x voucher o wartości 200zł do wykorzystania w sklepach Leroy Merlin.
 2. Nagrody nie będę podlegały wymianie na gotówkę ani na inne nagrody rzeczowe. Rezygnacja z części nagrody oznacza rezygnację z całości nagrody.
 3.  Obowiązek odprowadzenia zryczałtowanego podatku należnego od nagród spoczywa na Organizatorze Konkursu.
 • 5
 1.  Rozstrzygnięcie Konkursu nastąpi do 27 października do godziny 17:00. W przypadku znacznej liczby zgłoszeń konkursowych, powyższa data może ulec przesunięciu.
 2.  Wyniki Konkursu, imiona i nazwiska laureatów będą publikowane na stronie knaufmag.pl oraz na fan page’u KnaufMag, łącznie ze zdjęciami i odpowiedziami.
 3.  Oceny zgłoszeń konkursowych dokona jury składające się z osób reprezentujących Organizatora i Koordynatora.
 • 6
 1.  Zwycięzcy Konkursu będą proszeni o kontakt z Koordynatorem w celu ustalenia sposobu przekazania nagród poprzez funkcję „wiadomość” na Facebooku.
 2.  W celu wyrażenia chęci otrzymania nagrody, uczestnik zobowiązany jest do wysłania odpowiedzi na otrzymaną wiadomość zawierającej potwierdzenie odbioru nagrody („Wyrażam chęć otrzymania nagrody, podpis imieniem i nazwiskiem”) oraz oświadczenie: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych Mediapolis Sp. z o.o., z siedzibą w Warszawie (01-523) przy ul. Śmiała, wpisaną do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000129134, , REGON: 016233111, NIP: 526-24-00-737 do celów realizacji konkursu ”Konkurs styropianowy””. Brak oświadczenia lub odmowa udzielenia zgody będzie uznana za odstąpienie od udziału w Konkursie przez zwycięzcę Konkursu.
 3.  Brak kontaktu przez uczestnika w ciągu tygodnia od ogłoszenia wyników Konkursu (mimo prób kontaktu ze strony Koordynatora) będzie skutkować wykluczeniem go z uczestnictwa w Konkursie oraz przeniesieniem przypadającej mu nagrody na inną osobę.
 4.  W przypadku wygrania nagrody w Konkursie przez osobę niepełnoletnią, nagrodę odbiera przedstawiciel ustawowy lub prawny takiej osoby.
 • 7
 1.  Administratorem zbioru danych osobowych Laureatów Konkursu będzie Mediapolis Sp. z o.o., z siedzibą w Warszawie (01-523) przy ul. Śmiała, wpisaną do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000129134, REGON: 016233111, NIP: 526-24-00-737. Celem przetwarzania tych danych będzie przeprowadzenie Konkursu i wydanie nagrody.
 2.  Zwycięzcom Konkursu przysługuje prawo dostępu do treści ich danych oraz ich poprawiania, zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych.
 3. Po wydaniu nagrody zwycięzcy dane osobowe laureatów ulegną trwałemu zniszczeniu.
 • 8
 1.  W przypadku naruszenia Regulaminu Organizator lub Koordynator mogą wykluczyć uczestnika na każdym etapie Konkursu. Decyzja o wykluczeniu jest ostateczna.
 2.  Organizator samodzielnie lub na wniosek uczestników Konkursu ma prawo usunąć zgłoszenie konkursowe uczestnika, gdy zaistnieje podejrzenie, że zgłoszenie to narusza prawa autorskie, zasady korzystania z serwisu Facebook.com lub jego treść w sposób ewidentny nie jest związana z tematem Konkursu, jest obraźliwa lub wulgarna. Decyzja o usunięciu zgłoszenia konkursowego jest ostateczna.
 • 9
 1.  Organizator nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne problemy techniczne, mające wpływ na wypełnienie warunków uczestnictwa w Konkursie.
 2.  Niniejszy Regulamin jest jedynym dokumentem określającym zasady udziału w Konkursie.
 3.  Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany postanowień Regulaminu, o ile nie wpłynie to na pogorszenie warunków uczestnictwa w Konkursie. Informacja o ewentualnej zmianie zamieszczona zostanie na Stronie.
 4.  Regulamin Konkursu jest dostępny na stronie internetowej www.knaufmag.pl
 5.  Konkurs nie jest organizowany, wspierany ani sponsorowany przez serwis Facebook.com
Udostępnij:

CZYTAJ PODOBNE