x

Zadbana elewacja z KNAUF’em – konkurs

Masz brudną elewację? Z Knauf Fassi odzyska swój dawny blask. Zrób zdjęcie swojego domu i napisz nam, jak o niego dbasz. Wybierzemy 3 autorów, którym przekażemy Knauf Fassi środek do czyszczenia.

Zasady:

  1. Wejdź na FAN PAGE KNAUFMAG

  2. Zrób zdjęcie swojego domu. Napisz nam, jak o niego dbasz. Zamieść zdjęcie i komentarz pod postem konkursowym. 

  3. Wygraj Knauf Fassi – środek do czyszczenia elewacji

Fassi_Środek do czyszczenia oraz zwalczania grzybów

Regulamin konkursu “Zadbana elewacja z Knauf’em.

§ 1

1. Niniejszy Regulamin określa warunki, na jakich odbywa się konkurs pod nazwą „Zadbana elewacja z Knauf’em”.
2. Konkurs jest organizowany na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej na stronie serwisu Facebook.com pod adresem: https://www.facebook.com/KnaufMag/?fref=ts („fan page”).
3. Konkurs jest prowadzony za pomocą Fanpage’u Knaufmag na terenie Polski.
4. Organizatorem Konkursu i fundatorem nagród jest firma Knauf Sp. z o.o. ul. Światowa 25, 02-229 Warszawa, NIP: 521-10-03-423 REGON: 010765380, Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy KRS 0000036059, RBS Bank (Polska) S.A. 04167000040000643991157859 zwana dalej „Organizatorem”.
5. Obsługę Konkursu w imieniu i na rzecz Organizatora zapewnia Mediapolis Sp. z o.o., z siedzibą w Warszawie (01-523) przy ul. Śmiała, wpisaną do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000129134, którego odpis stanowi załącznik nr 2 do niniejszej umowy, REGON: 016233111, NIP: 526-24-00-737, zwany dalej „Koordynatorem”.

§ 2

1. Konkurs trwa w dniach 04.08-18.08.2016. Warunkiem udziału w konkursie jest: zamieszczenie pod postem konkursowym zdjęcia swojego domu oraz odpowiedź na pytanie: „jak o niego dbasz”. Zdobywcami nagród zostaną 3 osoby, których odpowiedzi okażą się najciekawsze. Wyboru Laureatów dokona Komisja Konkursowa.
2. W każdy dzień trwania Konkursu (czyli odpowiednio: 04.08-18.08.2016) każdy uczestnik może wysłać tylko jedno zgłoszenie, w formie określonej w Regulaminie. Nie ma możliwości modyfikacji przesłanego zgłoszenia konkursowego.
3. Każde zgłoszenie konkursowe bierze udział Konkursie.

§ 3

1. Uczestnikami Konkursu mogą być osoby pełnoletnie i mające pełną zdolność do czynności prawnych, które podczas jego trwania zostaną fanami strony i wyślą swoje zgłoszenie konkursowe na wskazany adres e-mail. Osoby niepełnoletnie biorą udział w Konkursie za zgodą rodzica lub opiekuna prawnego.
2. Uczestnikami Konkursu nie mogą być pracownicy ani osoby pozostające w stosunku zlecenia lub w innym stosunku prawnym, do którego stosuje się przepisy o zleceniu z Organizatorem oraz Koordynatorem Konkursu oraz członkowie rodzin wskazanych osób, aż do drugiego stopnia pokrewieństwa.
3. Dokonanie zgłoszenia konkursowego jest równoznaczne z akceptacją warunków zapisanych w Regulaminie.
4. Zgłoszenia będą weryfikowane pod względem poprawności i zgodności z Regulaminem.

§ 6

1. Nagroda: 3 zwycięzcom przekażemy po 2 op. 10 l środka do czyszczenia elewacji Knauf Fassi http://sklep.knauf.pl/index.php?route=product/product&path=59&product_id=97
2. Nagrody nie będę podlegały wymianie na gotówkę ani na inne nagrody rzeczowe. Rezygnacja z części nagrody oznacza rezygnację z całości nagrody.
3. Obowiązek odprowadzenia zryczałtowanego podatku należnego od nagród spoczywa na Organizatorze Konkursu.

§ 7

1. Rozstrzygnięcie Konkursu nastąpi do godziny 22 sierpnia do godziny 12:00. W przypadku znacznej liczby zgłoszeń konkursowych, powyższa data może ulec przesunięciu.
2. Wyniki Konkursu, imiona i nazwiska laureatów będą publikowane na stronie knaufmag.pl oraz na fan page’u KnaufMag, łącznie ze zdjęciami i odpowiedziami.
3. Oceny zgłoszeń konkursowych dokona jury składające się z osób reprezentujących Organizatora i Koordynatora.

§ 8

1. Zwycięzcy Konkursu będą proszeni o kontakt na adres e-mail Koordynatora w celu ustalenia sposobu przekazania nagród poprzez funkcję „wiadomość” na facebooku.
2. W celu wyrażenia chęci otrzymania nagrody, uczestnik zobowiązany jest do wysłania odpowiedzi na otrzymaną wiadomość e-mail zawierającej potwierdzenie odbioru nagrody („Wyrażam chęć otrzymania nagrody, podpis imieniem i nazwiskiem”) oraz oświadczenie: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych Mediapolis Sp. z o.o., z siedzibą w Warszawie (01-523) przy ul. Śmiała, wpisaną do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000129134, którego odpis stanowi załącznik nr 2 do niniejszej umowy, REGON: 016233111, NIP: 526-24-00-737 do celów realizacji konkursu Zadbana elewacja z Knaufem”. Brak oświadczenia lub odmowa udzielenia zgody będzie uznana za odstąpienie od udziału w Konkursie przez zwycięzcę Konkursu.
3. Brak kontaktu przez uczestnika w ciągu tygodnia od ogłoszenia wyników danej tury Konkursu (mimo prób kontaktu ze strony Koordynatora) będzie skutkować wykluczeniem go z uczestnictwa w Konkursie oraz przeniesieniem przypadającej mu nagrody do kolejnej tury Konkursu.
4. W przypadku wygrania nagrody w Konkursie przez osobę niepełnoletnią, nagrodę odbiera przedstawiciel ustawowy lub prawny takiej osoby.

§ 9

1. Administratorem zbioru danych osobowych Laureatów Konkursu będzie Mediapolis Sp. z o.o., z siedzibą w Warszawie (01-523) przy ul. Śmiała, wpisaną do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000129134, którego odpis stanowi załącznik nr 2 do niniejszej umowy, REGON: 016233111, NIP: 526-24-00-737. Celem przetwarzania tych danych będzie przeprowadzenie Konkursu i wydanie nagrody.
2. Zwycięzcom Konkursu przysługuje prawo dostępu do treści ich danych oraz ich poprawiania, zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych.
3. Po wydaniu nagrody zwycięzcy dane osobowe laureatów ulegną trwałemu zniszczeniu.

§ 10

1. W przypadku naruszenia Regulaminu Organizator lub Koordynator mogą wykluczyć uczestnika na każdym etapie Konkursu. Decyzja o wykluczeniu jest ostateczna.
2. Organizator samodzielnie lub na wniosek uczestników Konkursu ma prawo usunąć zgłoszenie konkursowe uczestnika, gdy zaistnieje podejrzenie, że zgłoszenie to narusza prawa autorskie, zasady korzystania z serwisu Facebook.com lub jego treść w sposób ewidentny nie jest związana z tematem Konkursu, jest obraźliwa lub wulgarna. Decyzja o usunięciu zgłoszenia konkursowego jest ostateczna.

§ 11

1. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne problemy techniczne, mające wpływ na wypełnienie warunków uczestnictwa w Konkursie.
2. Niniejszy Regulamin jest jedynym dokumentem określającym zasady udziału w Konkursie.
3. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany postanowień Regulaminu, o ile nie wpłynie to na pogorszenie warunków uczestnictwa w Konkursie. Informacja o ewentualnej zmianie zamieszczona zostanie na Stronie.
4. Regulamin Konkursu jest dostępny na Fanpage’u KnaufMag
5. Konkurs nie jest organizowany, wspierany ani sponsorowany przez serwis Facebook.com

ZDJĘCIE: DOMY Z WIZJĄ

Udostępnij:

CZYTAJ PODOBNE